Retningslinjer for kretsskjemategning fra 3.7.1978

Usystematisk skjema,
som egentlig er ganske vanskelig å finne ut av.

Det samme skjemaet tegnet funksjonelt

 

Disse retningslinjene på et enkelt A4-ark ble meget godt mottatt i utviklingsmiljøene på Elektrisk Bureau.
De var imidlertid tilpasset analogt telekommunikasjonsutstyr, hvor det var faste signalveier.
Da digitalalderen slo til, med bits som for avsted, snart i den ene retningen, snart i den andre, passet ikke dette lenger.
Men prinsippene var fremdeles anvendelige på neste tegningsnivå: systemskjemaer.

 

1. Marker elektriske funksjoner
med strekpunktering.
Skriv navn på funksjonen.
Alle komponenter skal inngå i en eller annen funksjonsblokk.

Signaler fra en blokk til en annen skal ikke gå innom andre blokker.
Funksjonsblokkene skal stemme overens med blokkene i et tekstblokkskjema.

2. Trekk opp hovedsignalveier
med tjukk strek.
La hovedsignalene gå mest mulig rett gjennom skjemaet. Signalretningene vises med piler.

3. Terminalene
påføres tekst, så som signaltype, nivå, impedans, hvor signalet kommer fra el.likn.

4. Testpunkter
legges fortrinnsvis mellom funksjonsblokkene.
Kurveformer og spenninger markeres på kretsskjemaet eller på et eget blokkskjema eller i en testpunkttabell.