Himmelsk leksikon (under bearbeiding 23.2.01)

Bibelen: Beretningen om jødefolket, Jesus og den første kristne tid. Forteller budskapet om frelsen, og gir oss mange tips om livet.
Bønn: Å overgi alt til Gud og å vente alt av ham.
De ti bud: Det gamle testamentets retningslinjer. I konsentrert form: Ha respekt for Gud og vær et godt menneske.
Den hellige ånd: Den kraft som får oss til å ta imot nåden.
Det evige liv: Livet i Guds fullkommenhet, utenfor tid og rom.
Diakoni: Bære hverandres byrder.
Djevelen: Aktivt opprør mot Gud.
Dogme: Forsøk på å tolke troens hemmelighet (Kristusmysteriet).
Dommen: Det du ikke har gjort mot én av disse minste, det har du heller ikke gjort mot meg.
Døden (legemlig): Å skilles fra legemet. Overgang til det som er Annerledes.
Døden (åndelig): Å skilles fra Gud.
Dåpen: Inngangsbillett til himmelen. Du kan velge om du vil bruke denne billetten. Jesus kan dessuten gi fribillett.
Engler: Åndsvesener av en annen art enn vår.
Evangeliet: Det glade budskap om Jesus som mellommann mellom Gud og menneske.
Evighet: Begrep utover tid og rom. "I evigheten er tid ikke mere".
Forløsning: Åndelig frigjørelse.
Fortapelsen: Å være skilt fra Gud., motsatt av Frelse.
Frelse: Å ta imot tilbudet om nåden.
Frihet i etisk forstand er frihet til å gjøre det gode.
Gjenfødelse: En frukt av omvendelsen; "Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning".
Gud: Den kraft som har skapt universet og som fornyer livet på jorden.
Gudsfrykt: Tro på Gud og være lydig mot ham.
Guds rike: a) Guds rike i det nærværende= fellesskap med skaperen. b) Guds rikes fullendelse=?.
Gudstjeneste: Samling om ord, sakrament og bønn.
Guds vilje: At mennesket skal ha samfunn med ham og med hverandre.
Helliggjørelse: Å "vokse i nåden" for å brukes i Guds tjeneste.
Himmelen: Det samme som evigheten.
Jesu gjenkomst: Dagen da alt kommer i orden. (Er dette et tidspunkt?)
Jesus: Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss.
Kardemommeloven: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og forøvrig kan du gjøre hva du vil.
Kirke: De troendes samfunn.
Messias = Kristus = "Den salvede"
Mysterium: Et mysterium som gjøres til gjenstand for refleksjon, vil nødvendigvis gå over til å bli et problem. (Marcel).
Nattverden: Et minnemåltid som skal knytte den enkelte til Jesus og til de andre troende.
Nåde: Guds tilbud til mennesket gjennom nådens formidler Jesus.
Nådemidlene: Bibelen og sakramentene.
Omvendelse: Å gå inn under Guds herredømme.
Oppstandelse fra de døde: En ny tilstand i et "forklaret" legeme.
Prestetjeneste: Forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Enhver kan derfor være "prest".
Sakramentene: Dåp og nattverd. I den katolske kirke er også konfirmasjon, ekteskap, den siste olje og prestevielse sakramenter.
Salighet: Å leve med Gud og gjennomtrenges av hans ånd.
Samvittighet: "En mottaker for himmelens innstrømning".
Sjel: Det ved et menneske som gjør det til en person.
Synd: Egoisme og fanatisme.
Treenigheten: Gud, Jesus og Den hellige ånd. Tre menneskedefinerte manifestasjoner av den store enhetskraften.
Tro i kristen mening: Den daglige omvendelse.
Under: Hendelse som vitner om Guds nærvær på tvers av naturlovene.
Ånd: Organet for menneskets opplevelse og kontakt med Gud og det evige.